OBCHODNÍ PODMÍNKY, REKLAMAČNÍ ŘÁD A ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Vizážistické a fotografické služby zajišťuje Ateliér KOMTESSA ATELIÉR s.r.o., Belgická 280/1, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 05281750 (dále jen „Ateliér“), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 261098. Ateliér pro komunikace a uzavírání smluvních podmínek probíhá mezi Ateliérem a osobou zajímající se o či objednávající si služby ateliéru (dále jen „Klient“).

Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny Smlouvy o Dílo, objednávky a potvrzení objednávek a jsou k dispozici na webových stránkách Ateliéru (komtessa.cz). Při uzavírání smlouvy byl Klient prokazatelně seznámen s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami Ateliéru.

Komunikace mezi Klientem a Ateliérem může probíhat formou elektronické komunikace, s čímž obě strany souhlasí.

II. UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO
K uzavření Smlouvy o Dílo může dojít na základě ústní či písemné objednávky Klientem u Ateliéru a jejím přijetím a potvrzením. Podstatnými náležitostmi smlouvy jsou předmět plnění díla a cena díla.

Smlouva o Dílo může být uzavřena i elektronickou formou, kdy ustanovení takové smlouvy, které upravují jednotlivé podmínky odlišně od těchto Všeobecných obchodních podmínek, mají před nimi přednost.

V ostatních, smlouvou neřešených otázkách, se smluvní vztah řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy.

III. REZERVACE TERMÍNU A REZERVAČNÍ POPLATEK
Termín lze poptat několika způsoby: prostřednictvím emailového kontaktu, telefonního nebo osobního kontaktu, případně zprávou zaslanou přes Messenger či Instagram, případně jinou elektronickou formou uvedenou na internetových stránkách komtessa.cz.

Na základě objednávky je rezervován termín služeb. Pro potvrzení Vaší rezervace je možné požadovat uhrazení rezervačního poplatku do výše hodnoty poskytovaných služeb v den, na který byla vytvořena rezervace (dle typu služby) a to bankovním převodem na účet 283818055/0300 vedený u ČSOB, a.s. do 5 dnů od vystavení faktury / potvrzení objednávky Ateliérem.

Rezervací služeb Ateliéru se klient zavazuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a rozumí jim. Z webové prezentace poznal styl Ateliéru a tím pádem s ním souhlasí.

Ateliér je oprávněn od smlouvy kdykoli odstoupit, pokud Klient neuhradí rezervační poplatek ve smluvené výši ani do 5 dnů po uplynutí lhůty splatnosti a může termín nabídnout jinému zájemci. Pro odstoupení od smlouvy bude využita shodná forma komunikace jaká byla využita při sjednání smlouvy či objednávky.

Klient má právo zrušit objednávku nejpozději 21 dnů před dnem konáním služeb, ve kterém má být Dílo zhotovováno. V takovém případě mu bude vrácen rezervační poplatek. Po uplynutí této lhůty propadá rezervační poplatek v plné výši ve prospěch Ateliéru.

Klient má právo termín objednané služby změnit a to nejpozději 21 dnů před termínem, kdy má dojít k vykonání Díla. Výjimku tvoří změna termínu z důvodu nemoci (nutno doložit lékařské potvrzení) nebo nepředvídatelné události. Není přípustné realizovat líčení nebo česání či focení při infekčních onemocněních klienta nebo jiného z účastníků. Hodnota rezervačního poplatku bude odečtena z finální ceny zakázky.

Ateliér si vyhrazuje právo na odpuštění rezervačního poplatku u stálých klientů a to dle svého osobního uvážení. Odpuštění rezervačního poplatku není vymahatelné.

IV. CENY

Ceny jsou stanoveny ceníkem služeb uvedeným na webových stránkách www.komtessa.cz nebo ceníkem dostupným ve Studiu v tištěné podobě.

Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na internetových stránkách.

Toto ustanovení nevylučuje uzavření Smlouvy o Dílo za individuálně sjednaných podmínek (týká se nestandardních zakázek – jiný rozsah a povaha zakázky než je uvedena v ceníku, např. vizážistické služby dvaceti osob pro firmu, vizážistické služby pro komerční účely, vizážistické služby na akcích apod.).

TFP SPOLUPRÁCE
Jedná se o specifickou formu Smlouvy o TFP focení mezi Ateliérem a Klientem, kdy Ateliér poskytne své služby výměnou za úplný souhlas se zveřejněním fotek od Klienta.

Tento typ služeb není standardně v nabídce služeb Ateliéru. Jsou nabízeny konkrétním klientům na specifické projekty Ateliéru, za účelem umělecké tvorby, workshopů či jako podpora sebevzdělávání (makeup/hair trénink) nebo rozšíření portfolia (prezentace).

Spolupráce je vždy přesně specifikována ve Smlouvě o TFP focení či líčení.

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Předmětem plnění je poskytnutí služby, která je specifikována v objednávce nebo Smlouvě o Dílo a prokazatelně potvrzená Ateliérem.

Určení předmětu díla musí být jednoznačné. Neakceptováním platných podmínek nabídky Ateliéru, či jejich akceptování Klientem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy. Veškeré dohody a předání požadavků či podkladů musí být potvrzeny písemnou formou a podepsané oběma smluvními stranami, a to i v případě elektronické komunikace smluvních stran. Za uzavření smlouvy bez výhrad lze považovat úhradu rezervačního poplatku uhrazeného na základě objednávky či závazná objednávka e-mailem, který je opatřen elektronickým podpisem Klienta.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN
Ateliér se zavazuje Klientovi zhotovit a dodat objednanou zakázku v množství, kvalitě a lhůtě dohodnuté ve Smlouvě o Dílo, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce Ateliéru v den uzavření smlouvy.

Pro případ, že Ateliér přijme objednávku, kterou není schopen sáma zhotovit, je za tím účelem oprávněn využít třetí osoby.

Případné požadavky Klienta na změnu Smlouvy o Dílo, pokud jsou Ateliérem akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu, případně mění cenu apod., a tyto změny musí být písemně odsouhlaseny. Dodatek může být také realizován elektronickou cestou.

Jestliže po uzavření smlouvy nastanou okolnosti, které nemůže Ateliér ovlivnit či odvrátit a brání Ateliéru, dočasně nebo dlouhodobě v plnění smluvních závazků, má Ateliér právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Ani v jediném případě nenese Ateliér odpovědnost za vzniklé škody.

Ateliér je oprávněna odmítnout jakoukoliv objednávku dle svého uvážení.

Ateliér si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě nedostavení se Klienta na smluvené místo ve smluvený čas. Tolerována je prodleva maximálně 15 minut. V takovém případě rezervační poplatek propadá ve prospěch Ateliéru. 

Výjimku tvoří nepředvídatelné události, zdržení důsledkem živelných pohrom apod.

Klient je povinen co nejpřesněji poskytnout Ateliéru všechny potřebné informace, nejlépe písemně a případně dle požadavků Ateliéru, aby mohl Ateliér, co možná nejpřesněji poskytnout Klientovi vhodné řešení a přesnější cenovou kalkulaci.

Po podpisu Smlouvy o Dílo nebo potvrzení objednávky Klienta Ateliérem je Klient povinen zaslat na účet Ateliéru rezervační poplatek, jehož výši určí Ateliér, pokud není ve smlouvě nebo její příloze dohodnuta záloha jiná. Nejčastěji je výše rezervačního poplatku shodná s výší poptávaných služeb v den realizace Díla.

V případě, že tento rezervační poplatek nebude zaplacen, není Ateliér povinen započít s prováděním Díla či se dostavit na místo realizace Díla. Za Dílo dodané Ateliérem Klientovi, je Klient povinen uhradit smluvenou cenu, a to dle podmínek uvedených ve Smlouvě o Dílo, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce Ateliéru a v den odsouhlasení objednávky.

REALIZACE VIZÁŽISTICKÝCH SLUŽEB
Klient včetně dalších účastníků a Ateliér se zavazují, že dorazí ve smluvený den a čas na smluvené místo za účelem realizace objednaných služeb. V rámci realizace služeb jsou zahrnuty hlavně – líčení, úprava vlasů a jiné dle dohody v objednávce či ve specifikaci služby dle www www.komtessa.cz.

Dopravu Ateliéru na sjednané místo hradí vždy klient dle platného ceníku. Platí se cesta tam i cesta zpět pokud není uvedeno ve smlouvě o dílo jinak. 

REALIZACE FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

Klient včetně dalších účastníků a Ateliér se zavazují, že dorazí ve smluvený den a čas na smluvené místo za účelem realizace objednaných služeb. V rámci realizace služeb jsou zahrnuty hlavně focení, stylizace, úprava fotografií v počtu dle objednávky. V případě pozdější žádosti o úpravu fotek nad rámec objednávky budou tyto účtovány dle platného ceníku.

SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM FOTOGRAFIÍ PRO ATELIÉR
Máte právo udělit souhlas nebo nesouhlas ke zveřejnění fotografií Ateliérem. Souhlas obsahuje 3 body s tím, že můžete udělit souhlas se všemi, některými či žádným. Souhlas (popř. nesouhlas) podepisujete vždy při výběru fotografií nebo podpisu smlouvy odsouhlasením Všeobecných obchodních podmínek. Souhlas u fotografií osob mladších 16 let stvrzuje podpisem zákonný zástupce.

Kategorie souhlasu se zveřejněním:

  • Pro tištěné materiály – brožury, vizitky, letáky, publikace, na internetu se fotografie mohou objevit jako fotografie těchto materiálů.
  • Pro elektronickou prezentaci – webové stránky www.komtessa.cz a sociální sítě (Facebook, Instagram a další).
  • Backstage – zákulisní fotky/videa nebo fotka „před“ „po“ pro tištěnou i elektronickou prezentaci (rozsahy prezentace definovány u předchozích dvou bodů).

A to za účelem propagace činnosti, aby klienti mohli vidět styl práce, kterou Ateliér vytváří.

Udělený souhlas je možné kdykoli písemně zrušit či upravit a bude na něj reagováno stažením/smazáním fotografií z elektronických prezentací Ateliéru. Fotografie pak nebudou dále používány pro prezentace. Již vytištěné fotografie v tiskových materiálech zůstanou v nákladu, který byl již vyhotoven a pro další dotisk již použity nebudou. Dodatečné stažení vyhotovených materiálů není možné.

V. ZÁRUKA KVALITY ZAKÁZKY, REKLAMACE
Ateliér dodá, vytvoří Dílo nepoškozené a v kvalitě, která byla sjednána či určena řádnou objednávkou nebo Smlouvou o Dílo. Nebyla-li kvalita zakázky určena, bude Dílo zhotoveno v kvalitě obvyklé pro stejný či obdobný typ zakázky.

Dílo bude Ateliérem dodáno ve lhůtě uvedené ve Smlouvě o Dílo, jinak ve lhůtě uvedené v odsouhlasené nabídce Ateliéru formou písemné objednávky Klienta. 

Vlastnictví k Dílu přechází z Ateliéru na Klienta uhrazením dohodnuté ceny. Nebezpečí nahodilé zkázy a zničení Díla přechází na Klienta hodinou převzetí Díla.

Pokud není ve Smlouvě o Dílo uvedeno jinak, Klient není oprávněn požadovat předání zakázky, resp. provedení díla, před zaplacením její ceny.

Ateliér neodpovídá za vady zakázky, které vznikly v souvislosti s neposkytnutím odpovídajícího materiálu, podkladů nebo pokynů Klientem, jestliže Ateliér na vadnost materiálu nebo nevhodnost pokynů Klienta upozornil.

Ateliér neodpovídá za vady či chyby díla, které vznikly nevhodným anebo neodborným zacházením či manipulací s Dílem po předání díla Klientovi.

Reklamace se nevztahují na vizuální a funkční prvky díla, které byly součástí odsouhlaseného návrhu řešení anebo jsou uměleckým záměrem a součástí díla vytvořeného Ateliérem.

Reklamace práce Ateliéru je možná pouze před skončením líčení nebo česání, případně v jeho průběhu. Po skončení líčení nebo česání už nikoli. 

V případě reklamace fotografických služeb může být jako reklamace přijato pouze dodání nedostatečného množství upravených fotografií specifikovaných v objednávce. 

Pokud není klient spokojen s vlastním vzhledem po líčení či na fotografiích, není to důvod k reklamaci.

Pokud není klient spokojen s uměleckým stylem Ateliéru, není to důvod k reklamaci vzhledem k tomu, že dle se má klient předem možnost seznámit s prací ateliéru, který si pro svou zakázku vybere, na webových stránkách Ateliéru.

VI. AUTORSKÁ PRÁVA A LICENČNÍ PODMÍNKY
Dílo je výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je vyjádřeno v objektivně vnímatelné dočasné podobě.

V případě zhotovení fotografií díla Ateliéru platí: Pokud Smlouva o Dílo neurčuje jinak, je výhradním vlastníkem práv používání a jakékoliv distribuce díla jeho autor, resp. Ateliér. Klient ani jiná fyzická či právnická osoba nesmí s dílem nakládat ani ho dále distribuovat bez písemného souhlasu autora, resp. Ateliéru.

Výjimku tvoří užití fotografie díla nebo jeho tiskové kopie pro osobní potřebu fyzické osoby anebo užití fotografie díla pro výukové nebo ilustrační účely, a to ve všech případech bez účelu dosažení obchodního prospěchu. I v takovém případě je třeba uvádět jméno autora. Řeší-li Smlouva o Dílo autorské a licenční práva daného díla, jsou ujednání Smlouvy o Dílo nadřazeny Všeobecným obchodním podmínkám.

VII. DALŠÍ USTANOVENÍ
Ateliér nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození zhotoveného díla, počínaje první minutou po dokončení zhotovení díla.

Ateliér je oprávněna kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky či v jejím zpracování nepokračovat, pokud se Klient chová nevhodně, s rozporem se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky.

Ateliér je oprávněna použít a modifikovat dodaná data a podklady Klientem za účelem zhotovení Díla, kontroly kvality Díla, úpravy technických parametrů předaných dat nebo za účelem dosažení nejlepší možné kvality smluveného Díla. Ateliér nesmí předaná data nebo podklady (objednávku) použít k jiným účelům, než je plnění smluvních povinností.

Dále si Ateliér vyhrazuje právo nearchivovat ani nezálohovat snímky díla déle než na dobu smluvního plnění, tedy 2 roky od předání Díla, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Na základě evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Vás musím informovat o rozsahu zpracování Vašich osobních údajů. Od klienta jsou vyžadovány jen nezbytně nutné osobní údaje, jako je celé jméno, emailová adresa a telefon. Tyto údaje slouží pro vyřízení objednávky poptávaných služeb a zajištění předání hotové zakázky. Klientem uvedené údaje jsou uchovávány jen po nezbytně nutnou dobu a nemá k nim přístup nikdo neoprávněný.

V případě výslovného souhlasu lze emailový kontakt využít pro zaslání nabídek dle zájmů klienta (školení, líčení, akční nabídky foceni atp.).  

Klient má za podmínek stanovených v GDPR tato práva:

– právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
– právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
– právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
– právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
– právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
– právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený na webových stránkách www.komtessa.cz.

Správcem osobních údajů je Atelier. Podrobnější informace naleznete na www.komtessa.cz v Sekci ochrana osobních údajů.